Renovasjonsforskrift

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE

RENOVASJONSSELSKAP IKS

RENOVASJONSFORSKRIFT

 

Renovasjonsforskrift for kommunene
Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal
 

Eidskog: 9. juni 2011

Kongsvinger: 23. juni 2011

Nord-Odal: 29. juni 2011

Sør-Odal:21. juni 2011

Trykk her for orginal renovasjonsforskrift i PFD-format

 


Innholdsfortegnelse

Kap 1 Generelle bestemmelser

§1 Renovasjonsforskriften
§2 Retningslinjer til forskrift
§3 Definisjoner
§4 Formål
§5 Virkeområde
§6 Myndighet
§7 Kommunal innsamling av forbruksavfall
§8 Forbud mot brenning av avfall og bruk av kjøkkenavfallskvern

Kap 2 spesielle bestemmelser

§9 Renovasjon for hytter og fritidshus

Kap 3 Renovasjonsgebyr

§10 Renovasjonsgebyr
§11 Differensiering av renovasjonsgebyret

Kap 4 Avsluttende bestemmelser

§12 Denne forskrift erstatter tidligere forskrift for:
§13 Revidering
§14 Klager
§15 Brudd på forskriften
§16 Ikrafttreden

KAP 1 GENERELLE BESTEMMELSER

§1 RENOVASJONSFORSKRIFTEN

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) utarbeider på vegne av kommunen forslag til felles renovasjonsforskift. Forskriften vedtas i det enkelte kommunestyre.

§2 RETNINGSLINJER TIL FORSKRIFT

GIR utarbeider og oppdaterer retningslinjer til renovasjonsforskriften. Retningslinjene skal godkjennes av representantskapet i GIR.

§3 DEFINISJONER

Med KOMMUNE menes i denne forskriften den enkelte kommune. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) er ett selskap som eies av de 4 kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal. Der GIR opptrer på vegne av kommunen brukes betegnelse GIR.

§4 FORMÅL

Forskriften har som formål å:

  • sørge for forsvarlig håndtering og disponering av avfall.
  • drive aktiv informasjon også ut fra ”føre var” prinsippet.

Forskriften skal bidra til å realisere de forpliktelser kommunen er pålagt ved lov.

§5 VIRKEOMRÅDE

Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall i kommunen.
Forskriften gjelder alle typer avfall som er beskrevet i forurensningsloven og som er bestemt skal håndteres av kommunen.

§6 MYNDIGHET

De deltagende kommunene i GIR har delegert til selskapet den myndighet som til enhver tid er anledning til å delegere til et interkommunalt selskap, jfr. kommuneloven 25.09.92 §27 nr 1 og forurensningsloven 13.03.1981 § 83, samt vedtekter for GIR.

§7 KOMMUNAL INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL

Med bakgrunn i forurensningslovens §30 har kommunen innført tvungen renovasjon for husholdningsavfall.

§8 FORBUD MOT BRENNING AV AVFALL OG BRUK AV KJØKKENAVFALLSKVERN

Det er ikke tillatt å brenne husholdningsavfall utendørs i åpne tønner/småovner eller på åpne bål på marka. Det er heller ikke tillatt å grave ned eller henlegge husholdningsavfall.
All bruk av avfallskvern tilkoblet kommunalt og privat avløpsnett er forbudt.

KAP 2 SPESIELLE BESTEMMELSER

§9 RENOVASJON FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

Bestemmelsene gjelder også for fritidsbebyggelse i den utstrekning annet ikke er bestemt av kommunen.

KAP 3 RENOVASJONSGEBYR

§10 RENOVASJONSGEBYR

Abonnenten skal betale renovasjonsgebyr til kommunen for renovasjonstjenestene som inngår i den kommunale renovasjonsordningen i henhold til kommunalt gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens §6-1 (jfr. tvangsfullbyrdesloven med endringer av 8. jan 1993 nr. 20).

§11 DIFFERENSIERING AV RENOVASJONSGEBYRET

Differensiering av renovasjonsgebyr baseres på sorteringsgrad og mengde restavfall. Kommunen fastsetter hvilke kriterier som skal danne grunnlaget for differensieringen og størrelsen på renovasjonsgebyret innenfor vedtatt renovasjonsbudsjett.

KAP 4 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§12 DENNE FORSKRIFT ERSTATTER TIDLIGERE FORSKRIFT FOR:

- Renovasjonsforskift for Eidskog kommune av 21.04.98
- Renovasjonsforskrift for Kongsvinger kommune av 10.12.98
- Renovasjonsforskrift for Sør-Odal kommune av 24.03.98
- Renovasjonsforskrift for Nord-Odal kommune av 24.09.98

§13 REVIDERING

Endring av denne forskrift må vedtas av kommunestyret.

§14 KLAGER

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av disse forskrifter kan påklages til kommunens klagenemnd i medhold av forvaltningslovens §28 annet ledd. Vedtak fattet av kommunens klagenemnd er endelig. Saksbehandlingen skal følge reglene i forvaltningslovens kapittel VI.

§15 BRUDD PÅ FORSKRIFTEN

Ved brudd på forskriften og andre bestemmelser fattet av kommunen i forbindelse med denne forskriften, kan kommunen oppheve inngåtte særavtaler og ilegge forurensningsgebyr jfr. forurensningslovens §§37 og 73.

§16 IKRAFTTREDEN

Denne forskriften trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer og forskriften har vært kunngjort på lovbestemt måte.